• Üye Ol
 • Giriş Yap
 •  İlan Ver
 • Kullanım Şartları

  ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  TARAFLAR

  İşbu Kişisel Üyelik Sözleşmesi Tepealtı Mahallesi İvedik Caddesi No:280 Yenimahalle / Ankara adresinde ikamet eden SİZİN OLABİLİR ile www.sizinolabilir.com’a üye olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler arasında elektronik ortamda akdedilmiştir. Taraflar işbu sözleşmenin doğruluğunu ve geçerliliğini imza altına almakla kabul etmiş sayılırlar.

  TANIMLAR

  İşbu sözleşmede geçen Üye: Portala üyeliği kabul edilen gerçek ve tüzel kişi. Portal: www.sizinolabilir.com sunduğu hizmetlerin yer aldığı internet sitesi. Kullanıcı: Portala erişen gerçek ve tüzel kişi. Üyelik Sözleşmesi: Kullanıcının portalda yer alan koşulları tamamen kabul etmesi ile hizmeti sunan ile aralarında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

  ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN İÇERİĞİ

  İşbu sözleşme ile tarafların portalda yer alan hizmetlerden ne şekilde hangi koşullarda yararlanacağını hükme bağlar. Sözleşme tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamına alır.

  ÜYELİK KOŞULLARI

  Portala üye olmak için Medeni Kanun’un öngördüğü hak ve yükümlülüklere sahip olmak için 18 yaşını doldurmuş olmak yeterlidir. Üyelik, sözleşmede yer alan kurallara aykırılı hallerinde www.sizinolabilir.com tarafından tazminat, cezai şart vs bir bedel ödemeden tek taraflı olarak fesih edilebilinir.

  ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  Üye sözleşmede belirlenen ve yasal mevzuatta düzenlenen tüm hükümlere uyacağını, kabul ve taahhüt eder.

  Üye portala sunduğu bilgilerin ve belgelerin doğru olduğunu, portal tarafından bu bilgilerin ve belgelerin sunulmasında ahlaka ve hukuka aykırı bir taraf bulunmadığını; aksi halde ortaya çıkacak zararlardan tamamen kişisel olarak hukuken sorumlu olduğunu kabul ve taahüt eder.www.sizinolabilir.com kendisine üye tarafından verilen ve yayınlanan içeriğin hukuka ve gerçeğe aykırı olup olmadığı konusunda bir ön inceleme yapmaz ve bu konuda ortaya çıkacak ihtilaflardan dolayı sorumlu tutulamaz.

  Üyenin sözleşmeye uygun olmayan, ahlaka adaba hukuka aykırı bir içerik,www.sizinolabilir.com tarafından önceden ihtar ve ihbar yapılmaksızın anında siteden kaldırılır. Bu tür içerikleri yayınlayan üye ile sözleşme yapmayı ve hizmet vermeyi red etme hakkına sahiptir.

  Üyenin portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili olarak kendisi aleyhine 3.şahısların açtığı veya açacağı takip ve davalarla ilgili olarak, yine 3.şahısların o işlemlerle bağlantılı olarak gerekli bilgi ve belgeleri talep üzerine resmi makamlara sunar.Bu işlem dolayısıyla üye www.sizinolabilir.com aleyhine hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk talebinde bulunamaz.

  Üye ile www.sizinolabilir.com arasında yapılan işbu üyelik sözleşmesi kısmen veya tamamen 3.şahıslara devir edilemez. Devir için www.sizinolabilir.com tarafından yazılı onay verilmesi geçerlilik şartıdır.

  Üye, portal üzerinde yapılan işlemleri hiçbir maksat ile çoğaltamaz, kopyalayamaz, başka mecralara aktaramaz.TTK ve ilgili yasalarda yazılı haksız rekabet hükümleri gereği hukuki ve cezai sorumluluk altındadır.

  Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanun, Borçlar kanunu ve Ticaret kanunu hükümleri uyarınca üye aldığı malın ayıplı olmasından dolayı www.sizinolabilir.com sorumlu tutulamaz. Her türlü yasal sorumluluk ürünün satıcısına aittir.

  www.sizinolabilir.com HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  www.sizinolabilir.com işbu "Üyelik Sözleşmesi"nde bahsi geçen hizmetleri "Üyelik Sözleşmesi"nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işb belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. www.sizinolabilir.com her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

  www.sizinolabilir.com "Portal"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri "Portal" kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır "Üye"ler, www.sizinolabilir.com talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde " www.sizinolabilir.com yapabilir. " www.sizinolabilir.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

  "Portal" üzerinden, " www.sizinolabilir.com kendi kontrolünde olmayan "Satıcı"lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Portal" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında " www.sizinolabilir.com herhangi bir sorumluluğu yoktur.

  www.sizinolabilir.com "Portal"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, "Üyelik Sözleşmesi" koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; www.sizinolabilir.com bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

  www.sizinolabilir.com " çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Portal"da "Üye"ler ve "Kullanıcı"lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

  Bu "Portal" dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "Portal"ın (sınırlı olmamak kaydıyla veritabanı, arayüz, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte www.sizinolabilir.com'un telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) www.sizinolabilir.com'a ait ve/veya www.sizinolabilir.com tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Kullanıcı"lar, www.sizinolabilir.com hizmetlerini, www.sizinolabilir.com bilgilerini ve www.sizinolabilir.com'un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının www.sizinolabilir.com'un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde www.sizinolabilir.com tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde www.sizinolabilir.com'un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

  İşbu "Kullanım Koşulları" dahilinde www.sizinolabilir.com tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde www.sizinolabilir.com; www.sizinolabilir.com hizmetleri, www.sizinolabilir.com bilgileri, www.sizinolabilir.com telif haklarına tabi çalışmaları, www.sizinolabilir.com ticari markaları, www.sizinolabilir.com ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

  MÜCBİR SEBEPLER

  Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, www.sizinolabilir.com işbu "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, www.sizinolabilir.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için www.sizinolabilir.com'dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve www.sizinolabilir.com'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

  UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

  İşbu "Üyelik Sözleşmesi"nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu "Üyelik Sözleşmesi" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu "Üyelik Sözleşmesi"nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  www.sizinolabilir.com KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

  "Üye", işbu "Üyelik Sözleşmesi"nden doğabilecek ihtilaflarda www.sizinolabilir.com'un kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,www.sizinolabilir.com yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  YÜRÜRLÜK

  İşbu "Üyelik Sözleşmesi" ve "Üyelik Sözleşmesi"yle atıfta bulunulan ve "Üyelik Sözleşmesi"nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile "Portal" da yer alan kurallar ve şartlar, "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. "Üyelik Sözleşmesi"nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.